за мен

Роден съм в гр. София, България. През 1997 г. завърших Биологичекия факултет на Софийския университет с магистърска степен по Зоология на гръбначните животни. През 2004 защитих докторска дисертация на тема "Сравнителни екологични проучвания върху белооката и кафявоглавата потапници през размножителния период" към Централна лаборатория по обша екология при БАН. Специализирал съм в изследванията на водолюбиви птици, екология на птиците и избор на местообитания. От 1989г. съм член и доброволец на Българско дружество за защита на птиците/БърдЛайф България. Последната ми длъжност там бе като Директор по природозощитата до 2007г., като преди това съм взимал участие и съм работил по повечето от теренните и природозащитни проекти на ораганизацията. Професионалните ми интереси в областта на природозашитата са насочени към проучване и опазване на влажните зони и водлюбивите птици. В периода 2007-2010г. работих като Waterbird Flyway Officer в Wetlands International. В момента работя като научен консултант към БДЗП/БърдЛайф България